افتتاح نمایندگی ارومیه

افتتاح نمایندگی ارومیه

پرچم تک سفر ایرانیان در شهر دریاچه ی ایران زمین (ارومیه) برافراشته شد

به اشتراک بگذارید